دکتر محسن جان نثاری

دکتر محسن جان نثاری

مدیر گروه

رشته و گرايش : ریاضیات و کاربردها
مرتبه : استاديار
دانشکده : علوم پایه
پست الکترونيک : mjannesari@shahreza.ac.ir
وب سايت : jannesari.shahreza.ac.ir

دکتر علی مرادزاده دهکردی

دکتر علی مرادزاده دهکردی

رشته و گرايش : ریاضی-جبر
مرتبه : استاديار
دانشکده : علوم پایه
پست الکترونيک : a.moradzadeh@shahreza.ac.ir
وب سايت : moradzadeh-dehkordi.shahreza.ac.ir